OLD ROYAL SISTEM doo Beograd
Prezentacija agencije
uradjena u saradnji sa
e-Belgrade.net nekretnine logo
   
011/254-4755
011/254-4966

logo
1. KOLIKO JE POSREDNIČKA PROVIZIJA I KO JE PLAĆA?

Nadoknada za usluge posredovanja u prometu nepokretnosti je 3% od dogovorene kupoprodajne cene, za sve iznose preko 25.000Eura, dok je za iznose ispod nadoknada fiksna i iznosi 750Eura u dinarskoj protivvrednosti. Uobičajeno je da posredničku nadoknadu plaća kupac nekretnine ( običaj za grad Beograd), mada je to stvar dogovora svih učesnika u poslu.

2.KAKO DA ISTOVREMENO KUPIM I PRODAM NEKRETNINU?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja koje muči većinu učesnika u poslu. To je i najčešći oblik transakcije i uobičajeno se zove vezana kupoprodaja. Za nas je to rutinski posao koji omogućava da eko ko prodaje nekretninu i za istu ima potencijalnog kupca, primi kaparu i dobije određeni rok da kupi drugu nepokretnost. Obično je to 45-60 dana. Ako npr. po primanju kapare dnevno pregledate minimum po 3(tri) nekrenine za 7 dana to je preko 20 stanova, kuća ili sl..., i mora da Vam bar nešto od toga odgovara, ugovoaraju se uslovi kupoprodaje, rokovi, cena itd...

3.KOLIKI JE POREZ I KO GA PLAĆA?

Porez na prenos apsolutnih prava (porez na promet) iznosi 2.5% (2010 godina), od procenjene vrednosti nekretnine od strane uprave prihoda Opštine gde se nekretnina nalazi.Zakonska obaveza plaćanja poreza pada na teret Prodavca, ali je uobičajeno i iz prakse se dokazalo praktičnije da isti plati Kupac u ime Prodavca. Prijava(PPI4)

4.KOLIKI JE ROK ZA PRIJAVU I PLAĆANJE POREZA?

Poreska obaveza nastaje danom zaključenja Ugovora o prenosu apsolutnih prava. Poreska prijava se podnosi u roku od 10 dana od dana overe ugovora u sudu. Porez se plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja –odnosno od dana kada kupac potpiše da je primio rešenje Poreska prijava se popunjava na ime prodavca, tj. unose se njegovi podaci. Poreski organ razrezuje porez na njegovo ime, a porez plaća kupac - kao ugovorna strana koja je tu obavezu preuzela u Ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti. Nakon plaćenog poreza na promet uplatnica se nosi poreskom organu, koji tada stavlja pečat Uprave prihoda na sve primerke Ugovora o kupoprodaji i unosi iznos plaćenog poreza.

5. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA PLAĆANJE POREZA

  Dokumenta potrebna za podnošenje prijave za plaćanje poreza na promet:

 • 1.formular PP4
 • 2.fotokopije sudski overenog Ugovora o kupoprodaji
 • 3.original istog Ugovora na uvid
 • 4.fotokopija dokaza o prethodnom vlasništvu na predmetnoj nepokretnosti (ugovor kojim se steklo vlasništvo osobe koja je prodala stan - obično je to Ugovor o otkupu, poklonu, kupoprodaji, izgradnji ili sudsko Rešenje o nasledjivanju...)
 • 5. fotokopija lične karte prodavca
   
6. POREZ NA KAPITALNU DOBIT

Porez na kapitalnu dobit plaćaju isključivo fizička lica i to kako rezidenti tako i nerezidenti ( ako su više od šest meseci sa mestom boravka u Srbiji), a sve vezano za dobit ostvarenu na teritoriji Srbije. Porez je 10% na tako utvrdjenu razliku u vrednosti. Prodavac je uvek u obavezi da podnese poresku prijavu pa čak iako postoji osnov za oslobađanje.Osnovni osnov aza oslobađanje je investiranje novca u drugu nepokretnost ili u radnje vezane za nepokretnosti. Prijava PPDG-3

7. ŠTA JE POTREBNO ZA POVRAĆAJ PDV-a ?
 • 1.Izvod iz matične knjige rođenih
 • 2.Uverenje o državljanstvu
 • 3.dokaz o prebivalištu
 • 4.Overena kopija ugovora
 • 5.račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan pdv
 • 6.dokaz da je ugovorena cena sa pdv isplaćenaž
 • 7.overena izjava o kupovini prvog stana
   
8. POTREBNA DOKUMENTA ZA KUPCA I STANA ZA OSLOBOĐENJE POREZA
 • 1.Kopija l.k
 • 2.Uverenje o državljanstvu za kupca prvog stana
 • 3.Kopija l.k za sve članove porodičnog domaćinstva
 • 4.Uverenje o državljanstvu za njih
 • 5.Kopija kupoprodajnog ugovora
 • 6.Dokaz o prebivalištu za kupca i članove porodice
 • 7.Za članove familije dokaz o srodstvu(izvod i sl..)
 • 8. Overena Izjava kupca o kupovini prvog stana9. PRENOS PRETPLATNIČKOG PRAVA, KOMUNALIJA, STRUJE...

Kupac može da sklopi ugovor za električnu energiju i komunalije na svoje ime bez prisustva prodavca, što mu je i obaveza da odmah po obavljenoj kupoprodaji i uradi. Za prenos telefonskog pretplatničkog prava potrebno je da učesnici u kupoprodaji(kupac I prodavac) odu zajedno u Telekom Srbija – službu za korisnike. Potrebno je poneti sa sobom original sudski overenog Ugovora o kupoprodaji stana, lične karte i fotokopije Ugovora i ličih karata. Ukoliko u stanu ne postoji telefonski priključak kupac podnosi zahtev za uvođenje istog u gore spomenutim službama. Ukoliko postoje tehničke mogućnosti biva obavešten pismenim putem, posle čega uplaćuje taksu za novi pretpatnički broj . Potrebno je da kupac ili prenese svoje pretplatničko pravo, ako ga je imao, ili po postojećem priključku u kupljenom stanu zasnuje isti – jer se može desiti da ostane bez pretplatničkog prava, ukoliko se u kupljenom stanu pretplatničko pravo i dalje vodi na drugo lice. Svaka strana ima pravo da ranije korišćeno pretplatničko pravo zamrzne na neko određeno vreme.

10. KNJIŽENJE NEPOKRETNOSTI

Da bi stan, deo zgrade ili sama zgrada bila knjižena potrebno je da objekat ima pravosnažnu građevinsku dozvolu za izgradnju zgrade, koja je trajnog karaktera(a ne privremena), onda je potrebno da je ovlašćeno preduzeće uradilo takozvani tehnički prijem objekta, a sve to će poslužiti organu zaduženom za to da izda upotrebnu dozvolu za nepokretnost.Pored toga svi objekti mora da budu popisani, i da se mora uraditi specifikacija posebnih etažnih delova(stanova), ako isti postoje sa strukturom , kvadraturom i upisanim spratom. Sam postupak uknjiženjenja podnose i iniciraju sami vlasnici stanova, pod uslovom da je zgrada uknjižena.

11. NEDOSTACI U PROCESU KUPOPRODAJE

Nažalost moramo se osvrnuti na moguće nedostatke u procesu kupoprodaje. Nedostaci se mogu klasifikovati kroz dva osnovna : pravni nedostaci i materijalni nedostaci. Pravni nedostaci se tiču dokumentacije koja je vezana sa nepokretnost koja je predmet kupoprodaje, dok su materijalni nedostaci uglavnom vezani za mogućnost kvalitetnog korišćenja nepokretnosti.

12. KAKO DA ZNAM KOLIKO MOJA NEKRETNINA VREDI?

Svaka stvar pa i nekretnina vredi onoliko koliko je neko spreman da je plati. Kod utvrđivanja vredosti nekretnine postoji nešto što se zove tržišna i nešto što se zoe upotrebna vrednost. Kupca zanima samo tržišna i ona se određuje metodom korišćenja koeficijenata opterećenja i faktringa cene i najbolje je konsuktovati profesionalce za određivanje iste.

13. KOJE SU OBAVEZE PRODAVCA U PROMETU NEKRETNINA

Prodavac mora da ima pravno valjanu dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nad nekretninom koja se prodaje, da obezbedi saglasnost ostalih korisnika(suvlasnika) nekretnine, da bude ozbiljan u nameri da primi kaparu, da isprazni stan u dogovorenom roku, da isplati sve obaveze koje ima nekretnian do dana primopredaje kupcu, da omogući ulazak kupca u posed i potpiše zapisnik o primopredaji, i da plati eventualni porez na kapitalnu dobit ako ist postoji.

14.OBAVEZE KUPCA U PROMETU NEKRETNINA

Kupac je obavezan da posle upoznavanja sa nekretninom koju kupuje i prezentovanjem dokumentacije od strane prodava i pravne službe posrednika preda kaparu prodavcu kao znak ozbiljnosti kupovine, uz obavezu da isplati ostatak do predviđenog i potpisanog roka, zatim da po isplati kupoprodajne cene plati overu ugovora u sudu, i u roku od 10 dana podnese poresku prijavu i plati porez na promet, a iza toga se prijavljeuje svim nadležnim komunalnim i ostalim kućama.

15.OBAVEZA POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA

POSREDNIK je dužan, da sa pažnjom dobrog privrednika, posreduje u pregovorima, traži priliku, ukaže na nju i nastoji da dođe do zaključenja Ugovora o kupoprodaji. Posrednik se obavezuje da, ukoliko dođe do realizacuje kupoprodaje, obezbedi kompletnu pravnu uslugu, izradu predugovora i glavnog kupoprodajnog Ugovora zaključno sa sudskom overom istog. Kao naknadu za izvršenu uslugu ispitivanja tržišta i posredovanja u prometu nepokretnosti nalogodavac se obavezuje da posredniku u trenutku zaključenja predugovora isplati naknadu u visini od 3% kupoprodajne cene.                                                              
  stan, Mirijevo, 48m², Dvosoban, 51500€
  stan, CENTAR, 171m², Veci, 455000€
  stan, Dedinje, 140m², Cetvorosoban, 199000€
  stan, Zarkovo, 323m², Petosoban, 399000€
  stan, Mirijevo, 52m², Dvoiposoban, 39900€
  stan, Takovska, 93m², Cetvorosoban, 175000€


Telefon 011/2544755
011/2544966
Web Adresa   http://www.oldroyal.net
Email old.royal@sbb.rs